PO2020: organizacja i terminarz sesji wrześniowej

Terminy:

 1. Termin poprawy zajęć laboratoryjnych: 8 września (wtorek), godz. 10:00 na platformie Moodle i MsTeams. Czas trwania: około 4 godzin zegarowych.
 2. II termin egzaminu: 10 września (czwartek), godz. 10.00 na platformie Moodle i MsTeams. Egzamin w drugim terminie ma formę i czas trwania identyczne jak w pierwszym.

Warunki dopuszczenia do poprawy lab.:

 1. Zgodnie z regulaminem zaliczeń przedmiotów, studenci, którzy nie zdobyli wystarczającej liczby punktów z laboratorium, mają prawo do poprawy. Ci, którzy zamierzają uczestniczyć w poprawie, muszą jednak najpierw otrzymać ocenę pozytywną z zadania semestralnego. Rozwiązania zadań semestralnych (zzipowany komplet plików, spełniających wszystkie formalne wymagania) studenci przekazują do oceny swoim prowadzącym zajęcia. Jeżeli ktoś w czerwcu pozytywnie rozliczył swoje zadanie semestralne, to jest już dopuszczony do poprawy. Warto teraz przypomnieć o zaliczeniu zadania swoim prowadzącym, ponieważ będę ich prosił o sporządzenie list osób, które otrzymały oceny pozytywne. Tylko osoby, które będą na tych listach, zostaną dopuszczone do poprawy.
 2. Studenci przekazują prace do oceny zgodnie z terminami ustalonymi przez swoich prowadzących. Studenci z mojej grupy, którzy chcą przystąpić do poprawy, a nie mają jeszcze zaliczonego zadania semestralnego, przesyłają mi je do oceny w postaci załącznika do maila do 4 września (piątek) włącznie. Prace przesłane później mogą nie zostać ocenione. Wszystkie oceny muszą zostać wystawione do końca weekendu 5-6 września.
  Uwaga: proszę uważnie przeczytać i zastosować wskazówki #1 i #2 na stronie www zawierającej formalne wymagania.

Organizacja i zasady udziału w poprawie lab. i w egzaminie:

 1. Poprawa lab. jest wspólna dla studentów wszystkich grup.
 2. Student, który przystępuje do poprawy lab. lub do egzaminu, jest zobowiązany dysponować urządzeniami spełniającymi wymagania techniczne takie, jak opisano w Decyzji Nr 10/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 r, par. 2, ust. 4, pkt. 1:
  Monitor UKSW: pozycja 351, data publikacji 2020-06-02
 3. Na podstawie w/w Decyzji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia uczestnicy egzaminu są zobowiązani złożyć pisemne oświadczenie o samodzielnej pracy podczas trwania egzaminu na formularzu, który stanowi Załącznik Nr 1 do w/w decyzji. Warunkiem koniecznym dopuszczenia zarówno do poprawy lab. jak i do egzaminu jest uploadowanie do moodle, kurs: WM-I-S1-E2-PO_2019/20_L_WYK_GR1, skanu podpisanego oświadczenia najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem poprawy lab. lub egzaminu (pół godziny to czas potrzebny na weryfikację złożonych oświadczeń celem ustalenia listy uczestników).
 4. Do osób z listy dopuszczonych do poprawy lub egzaminu zostaną za pośrednictwem usosmail przesłane kody, których należy użyć w celu dołączenia do odpowiedniego zespołu na MS Teams (proszę sprawdzić również folder SPAM).