ZI2020: oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy

Na podstawie Decyzji Nr 10/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 r w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację zgodnie z par. 2, ust. 4, pkt. 4 uczestnicy zajęć są zobowiązani złożyć pisemne oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy na formularzu, który stanowi Załącznik Nr 1 do w/w decyzji: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5087

Oświadczenie należy uploadować do moodle. Warunkiem koniecznym uzyskania oceny za przesłaną pracę jest złożenie skanu podpisanego oświadczenia. Każdy student składa własne oświadczenie (oświadczenia zespołowe są nieważne).