PO2020: I termin egzaminu: 16 czerwca (wtorek), godz. 13.00

Do egzaminu przystąpić mogą tylko te osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z zajęć laboratoryjnych PO. Student, który przystępuje do egzaminu, jest zobowiązany dysponować urządzeniami spełniającymi wymagania techniczne takie, jak opisano w Decyzji Nr 10/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 r, par. 2, ust. 4, pkt. 1:
Monitor UKSW: pozycja 351, data publikacji 2020-06-02

Na podstawie w/w Decyzji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia uczestnicy egzaminu są zobowiązani złożyć pisemne oświadczenie o samodzielnej pracy podczas trwania egzaminu na formularzu, który stanowi Załącznik Nr 1 do w/w decyzji. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest uploadowanie do moodle, kurs: WM-I-S1-E2-PO_2019/20_L_WYK_GR1, skanu podpisanego oświadczenia najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (pół godziny to czas potrzebny na weryfikację złożonych oświadczeń celem ustalenia listy uczestników egzaminu).

Egzamin rozpocznie się o godz 13:00. Najpierw nastąpi weryfikacja tożsamości uczestników (zgodnie z par. 2, ust. 4, pkt. 3 w/w Decyzji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia) za pośrednictwem MS Teams. Szczegóły techniczne niezbędne do dołączenia do odpowiedniej grupy MS Teams zostaną podane później.

Po zakończeniu weryfikacji udostępnione zostaną treści zadań. Czas na udzielenie odpowiedzi licząc od momentu udostępnienia zadań: 90 min.

W trakcie trwania egzaminu student transmituje rzeczywisty obraz i dźwięk bez zniekształcania. W kadrze prezentowana jest cała twarz i ramiona bez nakrycia głowy tak, aby obraz z kamery pozwalał na potwierdzenie jego tożsamości.

W przypadku przerwania przez studenta transmisji obrazu lub dźwięku egzamin kończy się bez ustalania oceny, tak jak w przypadku nie zgłoszenia się studenta na egzamin.

Oceny zostaną ogłoszone w komunikacie na stronie www https://troja.uksw.edu.pl niezwłocznie po sprawdzeniu udzielonych odpowiedzi (najprawdopodobniej nie później niż do końca tygodnia).