Wejściówka na lab. 2

Napisz program szyfrujący tekst wprowadzany przez użytkownika. W tym celu przygotuj tablicę kwadratową A o wymiarze 5 na 5 przechowującą wartości typu char, oraz tablicę jednowymiarową B, przechowującą wskaźniki do zmiennych typu char. Do tablicy B wpisz wartości NULL, a do tablicy kwadratowej A wpisz litery alfabetu (z pominięciem liter zawierających znaki diakrytyczne), np. tak:

a f k p w
b g l r x
c h m s y
d i n t z
e j o u  

Następnie wczytaj od użytkownika ciąg znaków reprezentujący dowolny napis składający się ze znaków z tablicy A, którego długość nie jest większa niż długość tablicy jednowymiarowej B (zakładamy przy tym, że dane wprowadzane przez użytkownika są zawsze poprawne co do ich wartości i rozmiaru). Przyjmij, że zdarzeniem oznaczającym koniec wprowadzania napisu jest wciśnięcie przez użytkownika „Enter”. Po wprowadzeniu każdej kolejnej litery znajdź w tablicy A komórkę, przechowującą tę literę, po czym adres znalezionej komórki w A zapisz w kolejnej komórce tablicy B. Po zakończeniu wpisywania tablica B powinna zawierać wskaźniki do odpowiednich komórek tablicy A z kolejnymi literami wprowadzonego napisu.

Wypisz w oknie konsoli napis podany przez użytkownika korzystając z tablicy B, tj. za pomocą wskaźników z B sięgaj do odpowiednich komórek w A i wypisz ich zawartość kolejno na ekranie.

Następnie zaszyfruj wiadomość poprzez przestawienie wartości w wierszach tablicy A. Przykładowe przestawienie to przesunięcia wartości: z wiersza 1 do 2, z 2 do 3, z 3 do 4, z 4 do 5, a z 5 do 1, np. tak:

e j o u  
a f k p w
b g l r x
c h m s y
d i n t z

Po przestawieniu wierszy ponownie wypisz w oknie konsoli napis korzystając ze wskaźników z tabeli B.

Na koniec przywróć w tablicy właściwy porządek wierszy i jeszcze raz korzystając z tablicy B wypisz napis, tym razem w postaci odszyfrowanej.

Przetestowany, działający program (tylko plik z kodem źródłowym) uploaduj do moodle jako rozwiązanie zadania „Wejściówka” zajęć nr 2, tak aby na początku zajęć można go było szybko pobrać z moodle, skompilować i zademonstrować działanie.