Wejściówka na lab.11

Napisz program, który tworzy dynamiczną listę jednokierunkową obiektów – figur geometrycznych jednego, dowolnie wybranego typu z dwóch wykorzystywanych na lab. 10. W tym celu do klasy reprezentującej wybraną figurę geometryczną dodaj pole nast, które ma być dostępne w trybie public, tak aby można było z niego korzystać w funkcji main. Po utworzeniu listy składającej się z co najmniej pięciu obiektów, wywołaj metodę szukaj, która znajduje w liście pierwszą figurę, dla której odległość jej geometrycznego środka od wskazanego przez użytkownika punktu, jest mniejsza niż 1. Użytkownik wskazuje ten punkt na płaszczyźnie przez podanie jego dwóch współrzędnych. Środek geometryczny figury obliczany jest jako średnia z odpowiednich współrzędnych wszystkich wierzchołków tej figury. Odległość między wskazanym punktem a środkiem figury liczymy jak zwykłą odległość euklidesową między punktami na płaszczyźnie. Na koniec działania programu lista powinna być usuwana.

Przy pisaniu kodu metody szukaj oraz instrukcji jej wywołania w funkcji main wzoruj się na przykładowym kodzie zaprezentowanym na slajdzie 157, wykład 10.

Uwaga: kod programu napisanego na lab. 10, zadanie poziomu I, zwłaszcza klasy reprezentujące figury geometryczne, oraz kod wejściówki będą stanowiły punkt startowy do realizacji zadań na lab. 11.