Rekrutacja do grup laboratoryjnych

  1. Składy grup na zajęciach laboratoryjnych z PO pozostają takie, jak zostały ustalone w usosie dla semestru zimowego.
  2. Liczba osób w grupie powinna być nie większa, niż liczba sprawnych stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
  3. Osoby z II lub III roku, które powtarzają PO, powinny rekrutować się do grupy utworzonej specjalnie dla nich lub do innej, wskazanej przez Dziekanat (szczegółowych informacji na ten temat udziela Dziekanat). Gdyby zdarzyło się, że we wskazanej grupie brakuje już wolnych stanowisk, to osoby te muszą szukać miejsc w pozostałych grupach, jednak przy założeniu, że muszą ustąpić pierwszeństwa osobom już zapisanym do danej grupy w usosie. Po znalezieniu sobie grupy osoby powtarzające PO mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Dziekanat.
  4. Uwaga: nieobecność na pierwszych zajęciach może sprawić, że zaistnieje wolne stanowisko komputerowe, które może zostać zajęte przez chętnego. W tej sytuacji osoba zapisana, ale nieobecna, traci swój priorytet. Dlatego jeżeli ktoś z powodów obiektywnych nie może uczestniczyć w pierwszych zajęciach swojej grupy, musi skontaktować się (skutecznie!) ze swoim prowadzącym ćwiczenia jeszcze przed zajęciami (np. za pomocą poczty elektronicznej) i poinformować go o nieobecności, aby zarezerwował miejsce. Na następnych zajęciach należy prowadzącemu dostarczyć dokument potwierdzający niemożność uczestniczenia w pierwszych zajęciach, np. zwolnienie lekarskie. Oczywiście nie zwalnia to z obowiązku zaliczenia tych zajęć w innym terminie w innej grupie.
  5. Przechodzenie ze swojej grupy usosowej do innej jest zabronione.
  6. Osoby, które – mimo zasady nr 5. – będą próbowały zmienić grupę, mają najniższy priorytet: muszą ustąpić wszystkim miejsca, zarówno osobom zapisanym w usosie, jak i osobom powtarzającym PO. Jeżeli po zastosowaniu zasady najniższego priorytetu okaże się, że nadal pozostaje w pracowni wolne stanowisko komputerowe, które można zająć, niezbędna jest jeszcze zgoda prowadzącego. Ma on zawsze prawo odmówić, choćby np. dla zachowania podobnych warunków pracy w grupach poprzez zachowanie podobnych liczb studentów.