PO2017: Wejściówka na lab.11

W programie będącym rozwiązaniem wejściówki na lab.10 do klasy MojaKlasa (reprezentującej grupę studencką) dodaj metodę szukaj, działającą rekurencyjnie, tj. tak jak pokazano na slajdzie 143, wykład 11. Metoda szukaj znajduje w liście dynamicznej obiekt – grupę studencką o podanym ID (dodaj pole ID do klasy MojaKlasa). Do klasy Wykladowca również dodaj metodę szukaj, która wywołuje szukaj na rzecz grup studenckich w liście dynamicznej.

W funkcji main po utworzeniu obiektu reprezentującego wykładowcę oraz listy co najmniej pięciu grup studenckich przypisanych do tego wykładowcy, wywołaj na rzecz tego obiektu metodę szukaj, która znajduje w jego liście grupę studencką o podanym ID. Przetestuj działanie szukaj zarówno dla przypadku, gdy grupa studencka o wskazanym ID istnieje, oraz dla przypadku, gdy takiej brak.

W destruktorze klasy MojaKlasa zastosuj rekurencyjne usuwanie następnego elementu w liście (slajd 142, wykład 11) i wykorzystaj ten sposób usuwania list dynamicznych w destruktorze klasy Wykladowca.