PO 2018: Wejściówka na Lab.7

Przeprowadzono pomiary temperatury w terenie za pomocą czterech czujników temperatury w okresie od 10 lutego do 12 marca. Pomiary były wykonywane przez każdy z czujników co około 5 min. Mierzone wartości zostały zapisane w pliku ( [do pobrania] aby zapisać plik na dysk lokalny użyj prawego przycisku myszki i wybierz opcję „Zapisz element docelowy jako..” lub „zapisz link jako..”). Plik zawiera listę rekordów, gdzie rekord to kolekcja kilku dowolnych wartości, każda ściśle określonego typu, występujących w ustalonej, zawsze tej samej kolejności. Każdy rekord w pliku reprezentuje pojedynczy pomiar i składa się z czterech wartości zapisanych w jednym wierszu pliku: nr pomiaru, nr czujnika, data i czas, oraz zmierzona temperatura, które rozdzielone są znakiem spacji.

W funkcji main pobierz od użytkownika nazwę pliku z danymi, otwórz ten plik w trybie do odczytu, a następnie wczytaj zawartość pliku do listy dynamicznej dwukierunkowej. Po zakończeniu czytania zamknij plik. Przyjmij, że dane w pliku są zawsze poprawne, tj. wiersz zawsze zawiera czwórkę prawidłowych napisów w tej samej kolejności.

Typ danych do przechowywania jednego rekordu ma następującą budowę:

struct pomiar {
	unsigned int nr_pomiaru;
	unsigned int nr_czujnika;
	char data_i_czas[20];
	double temp;
	struct pomiar *nast;
	struct pomiar *poprz;
};

Następnie rozdziel elementy z wczytanej listy na cztery listy dynamiczne dwukierunkowe, po jednej liście dla każdego z czujników. W tym celu zadeklaruj cztery nowe głowy list, tj. wskaźniki typu struct pomiar*, po czym przejrzyj kolejno wszystkie elementy, sprawdź z jakiego czujnika pochodzi pomiar i przenieś ten element do listy właściwej dla tego czujnika. Nie alokuj nowych zmiennych dynamicznych reprezentujących pomiary i nie kopiuj żadnych danych, a jedynie wyjmuj elementy z jednej listy i dodawaj do jednej z pozostałych czterech poprzez działanie na wartościach pól nastpoprz. Na koniec działania lista źródłowa powinna być pusta.

Wypisz w oknie konsoli, ile pomiarów pochodzi z każdego z czujników, tj. jakie są rozmiary każdej z list oraz jakie są wartości najwyższej i najniższej zmierzonej temperatury dla każdego z czujników.

Po zakończeniu zapisywania zamknij pliki, usuń elementy z list i zakończ działanie programu.

Pobierz plik tekstowy z danymi wejściowymi i umieść go we właściwym katalogu. Do obsługi plików wykorzystaj funkcje fopen, fclose, fprintf, fscanffeof (lub odpowiadających im wersji bezpiecznych). Wszystkie z biblioteki: stdio.h.