ZTP2021: Zadanie przed lab.5

Zadanie, które dotyczy zakresu materiału, jaki będzie poruszany na lab. 5. Rozwiązanie tego zadania nie jest wymagane. Stanowi wyłącznie pomoc w przygotowaniu się do zajęć.

Zamieszczony poniżej kod programu reprezentuje przykład programowania z wykorzystaniem cech charakterystycznych. W programie wykorzystywane są dwie klasy reprezentujące dwa pojęcia:

 1. temperatura_wody – liczba rzeczywista reprezentująca temperaturę wody
 2. kostka_do_gry – liczba całkowita reprezentująca wartość, jaka może wypaść w wyniku rzutu kostką do gry.

Dla tych klas zdefiniowano ich cechy charakterystyczne. Są nimi:

 1. _jest_liczba – cecha mówiąca, czy danych obiekt reprezentuje liczbę,
 2. _jest_liczba_calkowita – cecha mówiąca, czy liczba którą reprezentuje danych obiekt, jest liczbą całkowitą,
 3. _nalezy_do_przedzialu – cecha mówiąca, czy liczba którą reprezentuje danych obiekt, należy do przedziału,
 4. _dolna_granica_przedzialu – wartość dolnej granicy przedziału, do którego mogą należeć liczby reprezentowane przez danych obiekt,
 5. _gorna_granica_przedzialu – wartość górnej granicy przedziału, do którego mogą należeć liczby reprezentowane przez danych obiekt,

Cechy charakterystyczne zostały zaimplementowane w programie. W tym celu najpierw zostały zaimplementowane dwie klasy: Bazowe_Cechy oraz Cechy: public Bazowe_Cechy tworzące pojęcie zbioru cech.

Następnie dla każdej z dwóch klas: temperatura_wodykostka_do_gry zostały skonkretyzowane w odpowiedni sposób przypisane im klasy cech:

 1. Cechy<temperatura_wody>: public Bazowe_Cechy
 2. Cechy<kostka_do_gry>: public Bazowe_Cechy

Działanie programu polega na gromadzeniu danych liczbowych różnych typów w kontenerach, przy czym kontenery do walidacji wprowadzanych danych używają cech charakterystycznych. W tym celu zdefiniowana została klasa reprezentująca kontener SzablonStosu przystosowany do przechowywania dowolnych wartości, w tym obiektów typu temperatura_wodykostka_do_gry. Metoda push tego kontenera przed umieszczeniem danej dokonuje jej walidacji posługując się informacjami z klasy Bazowe_Cechy.

Wykorzystanie kontenera zostało zademonstrowane w funkcji main. W kodzie main tworzone są trzy kontenery K1, K2 i K3, a następnie są wypełniane wartościami. Uwaga: kontener K1 jest zapełniany wartościami tak długo, póki wystarczy zasobów komputera (w trakcie wykonania programu warto uruchomić menedżer zadań i w sekcji wydajności obserwować, jak ubywa wolnej pamięci w miarę pracy programu).

Zadania do zrobienia przed ćwiczeniami

 1. Przenieś kod do środowiska VS C++, skompiluj i uruchom.
 2. Przeanalizuj kod, upewnij się, że rozumiesz rolę wszystkich pól i metod w klasach i potrafisz to wyjaśnić na zajęciach.
 3. Upewnij się, że potrafisz wyjaśnić, dlaczego tyle właśnie elementów zostaje umieszczonych w każdym z trzech kontenerów (a nie więcej).
 4. dodaj do kodu jeszcze jedną klasę reprezentującą pojęcie liczbowe „numer kołnierzyka koszuli” i skonkretyzuj w odpowiedni sposób odpowiadającą jej klasę cech. Następnie, jeżeli to konieczne, rozszerz kod metody push tak aby poprawnie walidował obiekty nowego typu. W funkcji main dodaj kontener K4 w którym zgromadzisz kilka obiektów nowego typu.
 5. Przygotuj się do rozwijania tego kodu dla potrzeb nowych rodzajów wartości, jakie można przechowywać w tym kontenerze.

Pliki do pobrania

Plik programu: ZPO-traits.cpp
Plik z danymi wejściowymi: qv-lab4 (po założeniu nowego projektu VC++ należy go umieścić w tym samym folderze, co plik z kodem programu).

 
/* ========================================
ZPO: laboratorium
(C) WMP.SNS UKSW, Warszawa
========================================
*/
#include<iostream>
#include<fstream>
#include<string>
#include<limits>
#include<exception>

using namespace std;

class _Bazowe_Cechy {
public:
	// pola statyczne stałe - dla stałych wartości całkowitych
	static const bool _jest_liczba = false;
	static const bool _nalezy_do_przedzialu = false;
	static const bool _jest_liczba_calkowita = false;
};

template<typename T>
class _Cechy : public _Bazowe_Cechy {
public:
	// metody statyczne - dla wartości innych typów niż liczby całkowite
	static const T _dolna_granica() { return T(); };
	static const T _gorna_granica() { return T(); };
};

template<typename T>
class Cechy : public _Cechy<T> {
};

class przyspieszenie {
	double a;
public:
	przyspieszenie(double acc = 0) : a(acc) {};
	double operator()() const { return a; };
	przyspieszenie& operator=(double acc) { a = acc; return *this; };
	bool operator<(const przyspieszenie& p) const { return (a < p.a); };
	friend ostream& operator<<(ostream& os, const przyspieszenie&);
};
ostream& operator<<(ostream& os, const przyspieszenie& p) { return os << p.a; };

template<>
class Cechy<przyspieszenie> : public _Cechy<przyspieszenie> {
public:
	static const bool _jest_liczba = true;
};

class temperatura_wody {
	double t;
public:
	temperatura_wody(double temp = 50) : t(temp) {};
	double operator()() const { return t; };
	temperatura_wody& operator=(double temp) { t = temp; return *this; };
	bool operator<(const temperatura_wody& tw) const { return (t < tw.t); };
	friend ostream& operator<<(ostream& os, const temperatura_wody&);
};
ostream& operator<<(ostream& os, const temperatura_wody& tw) { return os << tw.t; };

template<>
class Cechy<temperatura_wody> : public _Cechy<temperatura_wody> {
public:
	static const bool _jest_liczba = true;
	static const bool _nalezy_do_przedzialu = true;
	static const temperatura_wody _dolna_granica() { return temperatura_wody(0); };
	static const temperatura_wody _gorna_granica() { return temperatura_wody(100); };
};

class kostka_do_gry {
	int n;
public:
	kostka_do_gry(int num = 1) : n(num) {};
	int operator()() const { return n; };
	kostka_do_gry& operator=(int num) { n = num; return *this; };
	bool operator<(const kostka_do_gry& k) const { return (n < k.n); };
	friend ostream& operator<<(ostream& os, const kostka_do_gry&);
};
ostream& operator<<(ostream& os, const kostka_do_gry& k) { return os << k.n; };

template<>
class Cechy<kostka_do_gry> : public _Cechy<kostka_do_gry> {
public:
	static const bool _jest_liczba = true;
	static const bool _nalezy_do_przedzialu = true;
	static const bool _jest_liczba_calkowita = true;
	static const kostka_do_gry _dolna_granica() { return kostka_do_gry(1); };
	static const kostka_do_gry _gorna_granica() { return kostka_do_gry(6); };
};

class Przepelnienie : public exception {
	char opis[100];
public:
	Przepelnienie(const char* o) { strcpy_s(opis, o); }
	const char* what() const throw() { return opis; };
};
class BrakDanych : public exception {
	char opis[100];
public:
	BrakDanych(const char* o) { strcpy_s(opis, o); }
	const char* what() const throw() { return opis; };
};

template<typename T, int rozmiar, typename CechyT = Cechy<T>>
class SzablonStosu{
	T stos[rozmiar];
	int top;
public:
	int zajetosc() { return top; };
	SzablonStosu() : top(0) {}
	void push(const T& i) {
		if (top == rozmiar)
			throw Przepelnienie(typeid(i).name());
		stos[top++] = i;
	}
	void push(int i) {
		if (top == rozmiar)
			throw Przepelnienie(typeid(i).name());

		// walidacja wartości przekazanej do zapisu
		if (CechyT::_jest_liczba && CechyT::_jest_liczba_calkowita) {
			if (CechyT::_nalezy_do_przedzialu) {
				if (!(T(i) < CechyT::_dolna_granica()) && !(CechyT::_gorna_granica() < T(i)))
					stos[top++] = i;
			}
			else
				stos[top++] = i;
		}
	}
	void push(double i) {
		if (top == rozmiar)
			throw Przepelnienie(typeid(i).name());

		// walidacja wartości przekazanej do zapisu
		if (CechyT::_jest_liczba && !CechyT::_jest_liczba_calkowita) {
			if (CechyT::_nalezy_do_przedzialu) {
				if (!(T(i) < CechyT::_dolna_granica()) && !(CechyT::_gorna_granica() < T(i)))
					stos[top++] = i;
			}
			else
				stos[top++] = i;
		}
	}
	T pop() {
		if (top == 0)
			throw BrakDanych(typeid(stos[0]).name());

		return stos[--top];
	}
	template<typename U1, int r, typename U2>
	friend ostream& operator<<(ostream& os, const SzablonStosu<U1, r, U2>&);
};
template<typename U1, int r, typename U2>
ostream& operator<<(ostream& os, const SzablonStosu<U1, r, U2>& S)
{
	for (int i = 0; i < S.top; i++) cout << S.stos[i] << endl;
	return os;
};

int main() {
	SzablonStosu<string, 5> K1;
	SzablonStosu<przyspieszenie, 10> K2;
	SzablonStosu<temperatura_wody, 10> K3;
	SzablonStosu<kostka_do_gry, 10> K4;

	// zapełnianie stosów K1, K2, K3 i K4:
	ifstream fi("qv-lab4.txt");
	string s;
	try{
		K1.push("Henryk");
		K1.push("Sienkiewicz");
		while (fi) {
			fi >> s;
			K1.push(s);
			fi.seekg(ios::beg);
			fi.clear();
			cout << '*';
		};
	}
	catch (Przepelnienie& e){
		cout << "K1 gotowy: " << e.what() << endl;
	};
	cout << "Danych na stosie K1: " << K1.zajetosc() << endl << endl;

	K2.push(przyspieszenie());
	K2.push(przyspieszenie(5.0));
	K2.push(10);	// uwaga: nie akceptujemy przyspieszenia jako liczby całkowitej
	K2.push(10.0);
	cout << K2;
	cout << "Danych na stosie K2: " << K2.zajetosc() << endl << endl;

	K3.push(temperatura_wody());
	K3.push(temperatura_wody(36.6));
	K3.push(71.2);
	K3.push(112.1); // uwaga: nie akceptujemy wartości spoza przedziału
	cout << K3;
	cout << "Danych na stosie K3: " << K3.zajetosc() << endl << endl;

	K4.push(kostka_do_gry(3));
	K4.push(kostka_do_gry());
	K4.push(6);
	K4.push(10); // uwaga: nie akceptujemy wartości spoza przedziału
	cout << K4;
	cout << "Danych na stosie K4: " << K4.zajetosc() << endl << endl;

	// opróżnianie stosów
	try{
		while (true)
			K1.pop();
	}
	catch (BrakDanych& e) {
		cout << "K1 pusty: " << e.what() << endl;
	}
	try{
		while (true)
			K2.pop();
	}
	catch (BrakDanych& e) {
		cout << "K2 pusty: " << e.what() << endl;
	}
	try{
		while (true)
			K3.pop();
	}
	catch (BrakDanych& e) {
		cout << "K3 pusty: " << e.what() << endl;
	}
	try {
		while (true)
			K4.pop();
	}
	catch (BrakDanych& e) {
		cout << "K4 pusty: " << e.what() << endl;
	}

	system("pause");
	return 0;
}