ZTP2021: Zadania przed lab.2

Zadania, które dotyczą zakresu materiału, jaki będzie poruszany na lab. 2. Rozwiązanie tych zadań nie jest wymagane. Stanowią wyłącznie pomoc w przygotowaniu się do zajęć.

Zadanie #1:

W pliku dane-lab1.txt znajdują się dane z czterech czujników mierzących temperaturę. Każdy wiersz reprezentuje jeden pomiar i zawiera cztery wartości: nr porządkowy (liczba całkowita), zmierzoną temperaturę (liczba rzeczywista), datę i godzinę (napis), oraz nr czujnika (liczba całkowita). Separatorem wartości jest przecinek.

Zaproponuj typ danych przechowujący pomiar. Następnie zadeklaruj stuelementową tablicę, korzystając z szablonu Tablica prezentowanego na wykładzie z PO, której elementami są dane z czujników (należy dokonać konkretyzacji szablonu klasy Tablica na rzecz zaproponowanego typu danych reprezentujących dane z czujnika i utworzyć jeden obiekt takiego skonkretyzowanego typu).
Kod szablonu jest dostępny na stronie www:
https://troja.uksw.edu.pl/programowanie-obiektowe/kody-programow/
– plik wykład13b.h

Napisz program, który – z wykorzystaniem strumieni – wczyta dane z pliku do tablicy, a następnie wypisze jej zawartość w oknie konsoli, rezerwując dla każdej z czterech wartości stałą liczbę znaków (sam zaproponuj, ile znaków zarezerwować dla każdej z kolumn, aby żadne wartości nie zostały przycięte, oraz aby kolumny w sumie nie przekroczyły standardowej szerokości okna konsoli).

Zadanie #2:

W pliku dane-lab1.txt znajdują się dane z czterech czujników mierzących temperaturę. Każdy wiersz reprezentuje jeden pomiar i zawiera cztery wartości: nr porządkowy (liczba całkowita), zmierzoną temperaturę (liczba rzeczywista), datę i godzinę (napis), oraz nr czujnika (liczba całkowita). Separatorem wartości jest przecinek. Z wykorzystaniem strumieni wczytaj dane z tego pliku i zapisz do drugiego w formacie tabelki, tj. rezerwując dla każdej z czterech wartości stałą liczbę znaków oraz z ramkami i wierszem nagłówkowym. Do rysowania ramek użyj znaków +, -, |.