Wyjątek

W przypadku niezaliczenia zajęć lab. w semestrze, jest jeszcze szansa poprawy negatywnego wyniku w sesji wrześniowej:

  • Warunkiem koniecznym podejścia do poprawy zajęć lab. we wrześniu jest uprzednie zaliczenie zadania semestralnego.
  • Prowadzący zajęcia lab. ma prawo wyznaczyć nowy temat zadania semestralnego studentowi, który zgłosił zamiar poprawy oceny (ale nie ma obowiązku skorzystać z tego prawa – decyzja należy do prowadzącego, który może również pozostawić temat projektu przyznany na początku semestru).
  • Wrześniowe terminy zaliczenia najpierw zadań semestralnych a następnie poprawy oceny z zajęć lab. są wyznaczane tak, aby – w razie pozytywnego wyniku – można było przystąpić do egzaminu wyznaczonego w sesji wrześniowej.