Ewaluacja i ocena

Zarządzenia Rektora UKSW mające bezpośredni związek z ewaluacją jakości działalności naukowej oraz oceną okresową nauczycieli akademickich

Ewaluacja jakości działalności naukowej

Ocena okresowa nauczycieli akademickich