ZTP2021: terminarz sesji poprawkowej

Termin poprawy oceny z zajęć laboratoryjnych:
4 marca (piątek), godz. 10:00, pracownia komputerowa 109A (bud. 23). Czas trwania: około 4 godzin zegarowych. Poprawa będzie polegała na napisaniu jednego programu wykorzystując materiał z całego semestru. W trakcie poprawy obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zasobów internetu. Wyjątki:
http://www.cplusplus.com/
https://troja.uksw.edu.pl/ (slajdy z wykładu)

II termin egzaminu:
4 marca (piątek), godz. 15:00, pracownia komputerowa 109A (bud. 23). Egzamin w drugim terminie ma formę pisemną i polega na udzieleniu odpowiedzi na 12 pytań (tak jak na egzaminie w pierwszym terminie). Do egzaminu dopuszczone są tylko te osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z zajęć laboratoryjnych w semestrze albo na poprawie.

Uwaga:
studenci 4 semestru zainteresowani udziałem w poprawie lub egzaminie proszeni są o kontakt z koordynatorem przedmiotu „Fizykalne podstawy technologii informatycznych, pracownia” na pierwszych zajęciach w semestrze celem ustalenia takiego terminu swoich zajęć w pracowni, który pozwoli na uniknięcie kolizji terminów.